یک انتصاب و صدها سوال بی جواب؛

در حالی که بیش از یک هفته از انتصاب در سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری می گذرد اما تا به امروز هیچ کدام از مسئولین شهری پاسخی برای این انتصاب ندارند.

عناوین ویژه

آخرین اخبار