دوران نظرسنجی از پشت شیشه ماشین گذشت

در هر صورت حضور رئیس جمهور در صبح روز تعطیل در استان خوزستان، یک نماد بود که پیام هایی در برداشت. او نشان داد که دوران جدایی دولت و مردم پایان یافته است و از…

عناوین ویژه

آخرین اخبار