مسئول کمیته ارتباطات نشریه "تشیع ناب" گفت:

جنبش فراگیر مبارزه با جریانات انحرافی در قالب نشریه "تشیع ناب"، به بررسی افکار این فرقه ها و شناخت روح حاکم بر رهبران آن ها می پردازد.

عناوین ویژه

آخرین اخبار