مقایسه حجم زمان آموزش نشان می دهد که حجم زمان واقعی آموزش در ایران نسبت به سایر کشور های پیشرفته دنیا کمتر است این در حالی است که اگر مقایسه ها بر مبنای حجم زمان تعیین شده در دستورالعمل ها و آیین نامه ها ی صادره صورت گیرد ، اختلاف چندانی مشاهده نمی شود. یکی از مسائل عمده تقویم فعلی ما عدم تحقق کامل آن در مرحله اجراست، موضوعی که از مسائلی چون تصمیم گیری های متمرکز و اجبار مدارس در سراسر کشور برای اعمال شیوه یکسان تقویمی سرچشمه می گیرد.

ارسال نظرات

آخرین اخبار