در برنامه برداشت این هفته به جمعه غمگین سینمای ایران خواهیم پرداخت.

 در برداشت این هفته، نگاهی به پروژه سینمایی احمد بای خواهیم داشت. ازطرفی شاهد تورم درشبکه نمایش خانگی خواهیم بود.
در نهایت نیز حامد همایون در گفتگو با پدرام ابدان به حضورش در یک فیلم سینمایی اشاره کرده است.

 

ارسال نظرات

آخرین اخبار