کدخبر: 3776

مرور مستندات تاریخی نشان می دهد که اصلاح طلبان، گاهی چپ گرا بوده اند و گاهی راست گرا. آنان گاهی با حمله به مردم، آنان را قابلمه به دست خطاب کردند و گاهی حامیان مطالبات مردم شده اند. گویا فقط کسب و حفظ قدرت، محور و هدف است و از هر وسیله ای باید استفاده شود!

 اعتراضات کارگری که در دو سال اخیر شدت بیشتری یافته‌اند برای عده‌ای از بازیگران فرصت طلب عرصه سیاست کشور به عنوان دست آویزی برای رسیدن به اهداف خود نگریسته می شود. در این مدت مشخصا افراد برجسته‌ای از طیف به اصطلاح اصلاح طلب به این موضوع پرداخته‌اند که به نظر با گذشته آنان کمی متفاوت می‌آید زیرا جنبش‌های کارگری و سندیکاها اساسا ذیل عنوان جریان‌های چپ و مارکسیستی ت