هاتف خالدی

کدخبر: 1732

طرفداری بخشی از فوتبال است. فوتبال بدون طرفداری بی معنا و بی هدف است. طرفداری باعث ایجاد انگیزش های روحی و روانی می شود و شور و شوق را به جامعه باز می گرداند.

سرویس ورزشی قزوین خبر؛

پرسپولیس سزاوارانه بازی امروز را برده است. عده ای در فضاهای مجازی و یا در خیابان های شهر خوشحالی می کنند و طرفداری شان را ابراز می کنند. طرفداران تیم بازنده هم حالا در گوشه ای نشسته اند و اندوهگین از این شکست تاریخی مترصد فرصت های بعدی اند.

 طرفداری بخشی از فوتبال است. فوتبال بدون طرفداری بی معنا و بی هدف است. طرفداری باعث ایجاد انگیزش های روحی و روانی می شود و شور و شوق را به جامعه باز می گرداند. هواداری و طرفداری در فوتبال حرفه ای بخش مهمی از صنعت در گردش ورزش است. انسان تا بوده است طرفدار چیزی بوده است. انسان بی طرف انسانی فاقد روح، خموده و بی انگیزش است. 

در گوشه ای از این فضای مجازی عده ای اما طرفداران را به سخره می گیرند و فلسفه طرفداری را زیر سوال می برند. با تحقیر  طرفداران حس خود برتر بینی  شان را تقویت می کنند و گمان می کنند از این راه به منزلت و جایگاه بالاتری دست می یابند. به گمان اینها فوتبال به ذاته پدیده ای بی ارزش است و طرفداری به تبع آن بی ارزش تر است. این عده از قضا بخش وسیعی شان را حزب اللهی تشکیل می دهند. سوالی که می توان کرد این است که طرفداری سیاسی چرا از نگاه آنها با ارزش تر، مهم تر و بالاتر از طرفداری ورزشی است؟

 

 

ارسال نظرات

آخرین اخبار