ندا حبیبی

کدخبر: 971

یک، دو،سه، چهار،سیرصعودی بی نظیربرای احترام به کنجکاوی مخاطب ایرانی همچنان ادامه دارد.

به گزارش سرویس هنری قزوین خبر؛

ثمره ی نگاه متفاوت "محسن تنابنده" به مردم ساکنین شهرهای کوچک نتیجه اش اعتماد مردم عوام به رسانه ی ملی بوده است.نگرانی بیننده ی عام درمقابل تحول نقی داستان که به دنبال سختی های زندگی اش بوجود آمده است تنابنده را موظف کرده است که به این علاقه ی مخاطب احترام گذارد وبا تمرکز روی رفتارهای شخصی نقی همچنان اورابه عنوان قهرمان داستان معرفی می کند.

ممممم

نقی عاملی برای بوجود آوردن نقطه ی اوج و فرود داستان قهرمانی است که در مقابل اشتباهات کوچک و بزرگش، تربیت دینی کودکانش را فراموش نمی کند ودرمیان کنش ها و واکنش های پیرنگ اصلی داستان تذکر  غیرتمندانه درمقابل حجاب دخترانشبه شیوه ی کاملا محبت آمیزوخاص پدران ایرانی را فراموش نمی کند.گره های حرفه ای و خودساخته ی شخصیت ها نشان از مهارت بی نظیراین نویسنده ی واقع گراست که در کنار نگاه به جزئیات رفتاری خاص مردم ساکن شمال کشور،متفاوت می شود.

635553012135806950

با مراجعه به پایتخت سه وتحول ناگهانی رفتاری نقی،در مقابل ماجرای خود ساخته که در جشن عروسی ارسطوبوجودآمد،اتفاقی بودن گره های داستان نقض می شود واین حاصل قلم خلاق محسن تنابنده می باشد.نمی توان توجه به رفتارهای خردو کوچک کاراکترهای داستان  را ستایش نکردوسزاست که تحسین هراهل سینمایی برای  محسن تنابنده برانگیخته شود.فیلم نامه ی اتفاقی نشان از ضعف نویسنده و فیلم نامه ای که بررفتارهای شخصیت ها تکیه می کند یک سیر اصولی وفنی رادنبال می کند.این سیرفنی واصولی خاص محسن تنابنده  ی سینمای ایران است که در کنارکارگردانی خاص سیروس مقدم درخشش پیدا می کند.درکنار این احترام به اصول خاص وحرفه ای سینما، احترام به فرهنگ اسلامی و ایرانی در این سریال،منجربه توجه بی نظیر مخاطبان ایرانی شده است.آنجایی که عروس داستان اشتباه پدر شوهرپیرش را فراموش می کند، زنده بودن فرهنگ احترام به بزرگتررادر خانواده ی سنتی ایرانی به رخ مدرنیته ی غربی  حاکم شده درجامعه ی امروزی،می کشاند.درجایی دیگرنگرانی مادر داستان درمقابل کودکانش،برروی  تفکرغربی فمنیست رادیکال،خط می کشدوهمچنان روحیه ی فداکارانه ی مادارن ایرانی را ستایش می کند.نقی داستان باوجود غرور مردانه اش ،بعد از پیروزی همسرش در انتخابات،گرایش فطری مرد سالارانه خود را فراموش می کندوبه حمایت همسرش پرداخته وموانع موجودبرسرراهش را برمی دارد. این حرکت گاه به گاه همسر هما به آن دسته ازخانواده هایی که به دنبال پیشرفت هرکدام از زوجین به تغییر رویه ورفتارمی پردازند،می فهماند ساختارعاطفی یک زندگی ایرانی با بالاو پایین شدن موقعیتهای اجتماعی فرو نمی ریزدوموقعیت اجتماعی یک فرد رابطه ای با موقعیت خانوادگی وی نداردو زمینه ای می شود برای آنکه همای سعادت "پیرنگ اصلی داستان"  باوجود تمام مشکلات خانوادگیش دست از پیشرفت برنمی داردوقله های ترقی رافتح می کند.

Doostiha-IR_Paytakht_4-1

جامعه ی ایرانی طالب یک زندگی اجتماعی است و همراهی اعضای خانواده در سیرصعودی داستان عاملی برای جذب مخاطب ایرانی شده است.مرگ باورهای اجتماعی در جامعه ی امروزی رویای رسیدن به هم دلی و هم زبانی را بوجود آورده است که پایتخت این رویارا برای مخاطبان خود زنده کرده است.محسن تنابنده ی فیلم نامه نویس،کنشها و واکنشهای اجتماعی را مبنی برکمبود عاطفی نقی داستان بوجود می آورد.وقتی تمام توجهات جامعه ی کوچک سریال،به فیلم شخصی انتشار یافته ازنقی داستان معطوف می شود ،قهرمان داستان تلاش می کند تاآبروی ازدست رفته یک خانواده را بازگرداندامادر روش های بدست آوردن این آبرو دچارمشکل می شود.خلأهای عاطفی بوجود آمده درشخصیت نقی بعد ازادامه تحصیل همسرش و موفقیتهای پی در پی اش درمحیط اجتماعی،پررنگ تر می شودواورابه یک نقی دردسرساز تبدیل می کند.راه حل مواجه بااین افراددرمحیط خانوادگی سازش و توجه  عاطفی بیشتروپررنگ کردن استعدادهای فردی وی می باشد . همای سعادت داستان در کنارتمام اشتباهات کوچک و بزرگ همسرش،همچنان اورا به عنوان قهرمان زندگی اش می شناسدوبا صبر ومهربانی از اشتباهاتش می گذرد.تاکیداعضای خانواده برقهرمانی نقی داستان عاملی  برای جهت دهی روحی مثبت پدر خانواده می شودو می توان حدس زد که نقی داستان سیر مثبتی را در رفتارهای شخصیش نشان خواهد داد.

13911010000546_PhotoL

کلام آخر :

آشنایی یک فیلم نامه نویس با محیط اجتماعی و روش هایجدیدروانشناسی باعث بوجودآمدن شخصیت های رئال درآثارهنری می شودو محسن تنابنده بی تردید یک فیلم نامه نویس آشنا به رفتارهای فردی گروهی است که خلق با کیفیت چهارپایتخت گواه این ادعا می باشد.

انتهای پیام/

ارسال نظرات

آخرین اخبار