بهناز نادری

کدخبر: 500

از ابتدای وجود ادیان الهی بشارت به ظهور یک منجی در اخرالزمان از سوی پیامبران به پیروان از اساس و شالوده این ادیان بوده و و اعتقاد به ظهوراین منجی آنچنان فراگیر وعمیق است که حتی در باور برخی فرقه های غیر الهی نیز وجود دارد.

به گزارش سرویس فرهنگی قزوین خبر؛

اعتقاد به منجی در تمام ادیان الهی وجود دارد که ما به بررسی عمیق این موضوع در این مقاله می پردازیم

اعتقاد به منجی در آیین زرتشت

انتظار جهانی برای ظهور و حضور فردی که در نهایت حکومتی تشکلیل خواهد داد، برای تسلط بر امور جهان و هرج و مرج های آخرالزمانی که به دلیل انحطاط جوامع بشری بر جهان حاکم خواهد شد براین اساس، این منجی زمانی ظهور خواهد کرد . و آن هنگام است که شخصیتی الهی برای نجات جان عالم ظهور و هبوط خواهد کرد اما اینکه این منجی چه کسی باشد، موضوعی است که همیشه مورد اختلاف مدعیان باور به این منجی وجود دارد این موضوع همچنان  در محافل و مجالس الاهیون جاری و بحث برانگیز است.

شخصیت منجی درآیین زرتشت به عنوان پیشگام و پیشتاز این باور (بنابر این نظر که تولد زرتشت یازده هزار سال قبل از میلاد باشد) سوشیانتس نام دارد، که در هزاره دوازده بر اساس تقسیمات زمانی ذکر شده در اوستا برای تصیح در امور جهان ظهور خواهد کرد.آنگاه از طرف اهورا مزدا به ایزدان یاری میرسد، پیروزی بزرگ از آن ایزدان می­شود و اهریمنان را منقرض می­سازند. بعد از پیروزی ایزدان و برانداختن تبار اهریمنان عالم کیهان به سعادت اصلی خود رسیده، نبی آدم بر تخت نیک­بختی خواهد نشست.(زند بهمن سین، زند، تحقیق محمدتقی راشد محصل، تهران، معاصر، 1370، ص19) _

پس «سوشیانس» آفرینش را دوباره پاک بسازد و رستاخیز و تن پسین باشد(زند بهمن یسن، ص19) سوشیانس، دین را به جهان رواج دهد، فقر و تنگدستی را ریشه کن سازد، ایزدان را از دست اهریمن نجات داده، مردم جهان را هم فکر و هم گفتار و هم کردار گرداند(جاماسب نامه، صص121ـ122)

اعتقاد به منجی در شریعت موسی

اعتقاد به منجی در شریعت موسی (آیین یهود) با ظهور ماشیح(مسیح) و بنابر قولی تولد داوودی ثانی یا شخصیتی از هم کیشان داوود صورت خواهد پذیرفت . بنا بر باور یهودیان این شخص دارای جلوه هایی از نور الهی و توان اصلاح امور جهان و رهاننده عالم از ظلم و تباهی است.

در این مورد آماده است : خداوند بر ابراهیم ظاهر گشت و گفت: به ذریه تو این زمین را می بخشم، تمام این زمین را که میبینی به تو و ذریه تو تا به ابد خواهم بخشید.به سوی آسمان بنگر و ستارگان را بشمار، هرگاه توانی آنها را شمرد. ذریت تو نیز چنین خواهد بود من یهوه هستم که تو را از کلدانیان بیرون آوردم. تا این زمین را به ارثیت تو بخشم(سفر پیدایش، فصل12، بند7؛ فصل13، بند15؛ فصل15، بندهای 5ـ8)

نام تو بعد از این «اَبرام» خوانده نشود، بلکه نام تو «ابراهیم» خواهد بود. زیرا که تو را پدر امتهای بسیار گردانیدم تو را بسیار بارور نمایم، و امتها از تو پدید آورم و پادشاهان از تو به وجود آیند و عهد خویش را در میان خود و تو، و ذریه بعد از تو استوار گردانم که نسلاً بعد نسل عهد جاودانی باشد. اما در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودم، اینک او را برکت داده بارور گردانم، و او را بسیار کثیر گردانم، دوازده رئیس از وی پدید آیند و امتی عظیم از وی به وجود آورم. از ابراهیم امتی بزرگ و زورآور پدید خواهد آمد و جمیع امتهای جهان از او برکت خواهند یافت(سفر پیدایش فصل17، بندهای 5ـ8 و20؛ فصل18، بند19) _و نهالی از تنه یسی بیرون آمده، شاخه­ای از ریشه­هایش خواهد شکفت و روح خدا بر او قرار خواهد گرفت.مسکینان را به عدالت، داوری خواهد کرد، و به جهت مظلومان زمین به راستی حکم خواهد کرد.در تمامی کوه مقدس من، ضرر و فسادی نخواهد بود، زیرا که جهان از معرفت خداوند پر خواهد شد(کتاب اشعیاء نبی، فصل11، بندهای 1ـ10) در آن زمان سرورِ بزرگِ میکائیلی که از جانب پسرانِ قومت (خطاب به حضرت دانیال) قائم است خواهد ایستاد. و بسیاری از آنانی که در خاک زمین خوابیدهاند، بیدار خواهند شد.و آنان که بسیاری را به راه عدالت رهبری مینمایند مانند ستارگان خواهند بود تا ابدالآباد. اما تو ای دانیال کلام را مخفی دار و کتاب را تا آن زمان مهر کن بسیاری به سرعت تردد خواهند نمود. خوشا به حال آنان که انتظار کشند(کتاب دانیال نبی، فصل12، بندهای 1ـ5 و 10ـ13) _گرچه تأخیر نماید، برایش منتظر باش، زیراکه البته خواهد آمد و درنگ نخواهد کرد. بلکه جمیع امتها را نزد خود جمع می کند و تمامی قومها را برای خویشتن فراهم میآورد(کتاب حبقوق نبی، فصل2، بندهای 3ـ5)

اعتقاد به منجی در آیین مسیحیت 

سومین معتقدان به منجی بر اساس تقدم زمان مسیحیان می باشند. این باور چنین است که در آخرالزمان پسر انسان (بنابر نقل کتب اناجیل) برای نجات جان بشر و به عنوان اصلاح دهنده امور جهان ظهور خواهد کرد و در سراسر دنیا حکومتی فراگیر تشکیل خواهد داد. به طوری که همه جهانیان از او پیروی خواهند کرد . همچنان که برق از مشرق ساطع شده تا به مغرب ظاهر میشود ظهور پسر انسان نیز چنین خواهد شد.آنگاه علامت پسر انسان در آسمان پدید گردد. و در آن وقت جمیع طوایف زمین سینهزنی کنند و پسر انسان را ببینند که بر ابرهای آسمان با قوّت و جلال میآید. آسمان و زمین زایل خواهد شد، اما سخن من هرگز زایل نخواهد شد، اما از آن روز و ساعت هیچ کس اطلاع ندارد، حتی ملائکه آسمان، جز پدر من و بس. لهذا شما نیز حاضر باشید، زیرا در ساعتی که گمان نبرید پسر انسان می آید(انجیل متّی، باب24، بندهای 27، 30، 35، 37، 44) .اما چون پسر انسان در جلال خود با جمیع ملائکه مقدس خود آید، آنگاه بر کرسی جلال خود خواهد نشست و جمیع امتها در حضور او جمع شوند و آنها را از همدیگر جدا میکنند، به قسمتی که شبان میشها را از بزها جدا میکند(انجیل متّی، باب25، بندهای 31، 32) .کمرهای خود را بسته، چراغهای خود را افروخته بدارید و شما مانند کسانی باشید که انتظار آقای خود را میکشند، که چه وقت مراجعت کند، تا هر وقت آید و در را بکوبد بیدرنگ برای او باز کنند. خوشا به حال آن غلامان که آقای ایشان چون آید ایشان را بیدار یابد.پس شما نیز مستعد باشید، زیرا در ساعتی که گمان نمیبرید پسر انسان میآید(انجیل لوقا، باب12، بندهای 35، 36 و با همین مضمون انجیل لوقا، باب21، بندهای 27، 33ـ36)

اعتقاد به منجی در دین اسلام

اما در نهایت اخرین شریعت که صحبت از ظهور موعود و منجی مینماید اسلام به عنوان دین خاتِم در ادیان الهی است ، که با اشارات دقیق تر از نام و عنوان منجی موعود با اقدام به تشریح وقایع آخرالزمانی بشارت این مهم را بر جهانیان عرضه می دارد والبته درمحدوده دقیق تر در بین مذاهب اسلامی در مذهب تشیع باور به منجی که با نام باور به مهدویت عنوان می شود،  بسیار قوی تر و مشهود تر سردم دار این حقیقت و بنابر قولی مدافع این واقعه در آخرالزمان است.  در تمامی این باورها اعتقاد به ظهور یک شخصیت الهی به امر پرودگار برای نجات جهان از انحطاط و تباهی و همچنین تشکیل یک حکومت فراگیر و جهانی به طور مشترک موضوعی غیرقابل انکار و مورد اتکا است . بر اساس آموزه های اخرین دین الهی (اسلام) منظور از منجی در تمامی ادیان همان مهدی موعود از نسل پیامبر اسلام به عنوان اخرین پیامبرالهی است که از پیش ترتوسط سایر پیامبران پیشین بشارت داده شده است.

اما نکته ای که در سال های اخیر در جوامع غیراسلامی(به خصوص باورمندان مسحیت و یهود) به چشم می خورد تحولاتی است که درآن با هدف قرار دادن این باور در معتقدات اسلامی سعی در مخدوش کردن این حقیقت در چهره اسلام و تکذیب ظهور این منجی از ناحیه پیامبر اسلام دارند.در واقع بررسی عنوان مهدویت در غرب توام  اسلام هراسی است که جهان غرب به مخاطبین خود القا می کند.

 همه این اقدامات با اهداف سیاسی و نه مذهبی صورت می پذیرد، برای مثال در یک نگاه ضدیت مسیحیان با مهدویت مسلمان ها بر اساس این اعتقاد است ، که مهدی موعود در باور مسلمین همان شخص ضد مسیح در کتب مسیحیان است.

اما این ظاهر امر و تنها برای تحریک افکار باورمندان غیر مسلمان به منجی و درواقع دست آویزی سیاسی برای رسیدن به اهداف سلطه گرایانه از ناحیه قدرت طلبان و امنیت ستیزان حقیقی است .

یکی دیگر ازاین القاهای منفی تزریق این دروغ است که مسلمانان زمینه ساز ظهور را فسادو تباهی و جنگ و کشتاری می دانند که جهان را به صورت فراگیر خواهد گرفت.  پس در نتیجه در پی دست یافتن به این مسئله اقدام به فعالیت های ضد حقوق بشر می نمایند والبته که از این جمله اقدامات تلاش های ایران و رهبران آن برای دستیابی به سلاح های هسته ای است .آنان همچنین در پی تلاش به برای القای این مسئله هستند که خط مشی همه مسلمانان اعم از شیعیان، اهل سنت و وهابیون یکسیت و در واقع با ادغام نمودن باور همه مسلمانان دراین مسئله سعی در ارتباط دادن اقدامات گروه های تروریستی منحرف(داعش،طالبان،النصره و...) در اقدامات ضد حقوق بشری با باوربه منجی در اسلام به خصوص باور مهدویت درتشیع دارند.

یکی دیگر از تحرکات غرب در بحث مهدویت پیگیری تطبیق علائم ظهور در آخرالزمان در کتب شیعی و اهل سنت با تحولات روز به خصوص در ناحیه خاورمیانه است و تا جایی که در ماه های اخیر اخبارمنتشرشده زیادی در بحث حملات گروه های تروریستی در منطقه عراق و سوریه وهمچنین مرگ پادشاه عربستان و تطبیق آن با برخی روایات علائم ظهور به چشم می خورد از جمله سایتهای تحلیلی-سیاسی همچون سایت های انگلیسی زبان المانیتور، Zenpundit و سایت های آخرالزمانی TheTrumpet و Before It's news که با انتشار مطالب این موضوع سعی در جذب مخاطب و جهت دهی به افکار عموم در مسیر دلخواه خود داشتند .

المانیتور در بیان این مطلب در بحث مرگ پادشاه عربستان چنین مینویسد: با توجه به احادیث شیعی، پس از مرگ پادشاهی با نام "عبدالله" در حجاز (منطقه غربی عربستان سعودی)، هیچ پادشاهی امکان برقراری تاج و تخت نخواهد داشت و اختلافات تشدید خواهد شد تا ظهور امام مهدی (ع) فرا رسد این سایت همچنین در بخشی از مقاله خود اشاره به مطلبی از نهج البلاغه در باب ظهور گروهی با نشانه های گروه داعش فعلی می نماید، که در هیچ جایی از نهج البلاغه موجود نمی باشد و به نوعی اینگونه دست به جعل مطالب تطبیقی علائم نیز می برد همچنین در مجله اخرالزمانی The Trumpet زیر نظر کلیسای خداوند در فیلادلفیا به روایاتی اشاره می شود، که در باب مرگ پادشاهی به نام عبدالله در برخی کتب شیعی ذکر شده و با بیان این مطلب سعی در تفسیر و تطبیق این مسئله را دارد که بنا بر قول روایات شیعی با مرگ پادشاه عربستان حوادث پی درپی و زنجیروار آخرالزمانی به وقوع خواهد پیوست.اما نکته ای که در بیان مطالب این سایت ها قابل توجه است، این است که کلیه این روایات در کتب تشیع از اعتبار سندی ساقط می باشند، و جزو علائم قطعی ظهور محسوب نمی شوند .

خلاصه کلام این است از مطالب منتشر شده در صفحات مجازی و سایت های تحلیل سیاسی تحولات خاور میانه در غرب این چنین بر می آید که جهان غرب به شدت درگیر مسئله مهدویت و علائم ظهور موعود در معتقدات مسلمانان و در راس آن اعتقادات مهدویت شیعی است شاید بتوان اینگونه بیان کرد به نوعی اسلام ستیزان به حقیقت باور مهدویت در اسلام و تشیع رسیده اند و همین مسئله اسباب نگرانی و آشفتگی جهان غرب و سلطه گران علیه موضوع مهدویت را فراهم نموده چراکه میدانند در باور مسلمانان با ظهور مهدی موعود، اسلام به عنوان دین حقیقی و نهایی و به عنوان تفکری ظلم ستیز برای رسیدن به عدالت در جایگاه ایستادگی در برابر ظالمان جهانی بساط وجودی یک یک آنان را برخواهد چید و همین موضوع بهانه ای است برای تلاش های دنیای غرب در جهت ایجاد نوعی اسلام هراسی با استفاده از ابزارباور منجی گرایی در سایر ادیان. به امید ظهور منجی حقیقی عالم بشریت فرزند فاطمه (س) اللهم عجل لولیک الفرج به حق فاطمه الزهرا (س)

انتهای پیام/

  • نرگس یگانه 0 0 پاسخ

    بسیار عالی بود.

ارسال نظرات

آخرین اخبار