قزوین خبر بررسی می کند

کدخبر: 519

همزمان با موج واکنش ها به مذاکرات لوزان سوئیس و اختلاف نظرهای صورت گرفته در خصوص دو بیانیه انگلیسی و فارسی این مذاکرات پایگاه قزوین خبر اقدام به بررسی این اختلاف نظر ها کرده است

به گزارش سرویس سیاسی قزوین خبر؛با توجه به موج واکنش ها به بیانیه لوزان ، متن انگلیسی به همراه ترجمه های دکتر ظریف،ترجمه سایت گوگل و مترجم قزوین خبر به شرح زیر می باشد:

متن انگلیسی :

We, the EU High Representative and the Foreign Minister of the I. R. of Iran, together with the Foreign Ministers of the E3+3 (China, France, Germany, the Russian Federation, the United Kingdom and the United States), met from 26 March to 2nd April 2015 in Switzerland.

متن بیان شده توسط دکتر ظریف :

ما، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و نماینده عالی اتحادیه اروپا، همراه با وزرای خارجه 3 کشور اروپایی به اضافه 3 (چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، بریتانیا و ایالات متحده) از ششم تا سیزدهم فروردین 1394 در سوئیس دیدار نمودیم.

متن ترنسلیت شده در گوگل ترنسلیت :

ما، نماینده عالی اتحادیه اروپا و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، همراه با وزیران خارجهE3 + 3  (چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، انگلستان و ایالات متحده) ، ملاقات از 26 مارس به 2015 آوریل 2 در سوئیس.

متن ترجمه شده توسط ما :

ما، نماینده عالی اتحادیه اروپا و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ، همراه با وزیر های امور خارجه ی 3 کشور اروپایی به اضافه 3 (چین، فرانسه ، آلمان ، فدراسیون روسیه ، بریتانیا و ایالات متحده) از ششم تا سیزدهم فروردین 1394 در سوئیس با یکدیگر ملاقات کردیم.

 

 

ادامه متن انگلیسی :

As agreed in November 2013, we gathered here to find solutions towards reaching a comprehensive resolution that will ensure the exclusively peaceful nature of the Iranian nuclear programme and the comprehensive lifting of all sanctions.

متن بیان شده توسط دکتر ظریف :

همانطور که در آذرماه 1392 توافق کرده بودیم، ما به این منظور در اینجا گرد هم آمدیم تا راه حل هایی به منظور دستیابی به حل و فصل جامعی که ماهیت صرفا صلح آمیز برنامه هسته ای ایران را تضمین نموده و کلیه تحریم ها را به صورت کامل لغو نماید، پیدا کنیم.

متن ترنسلیت شده در گوگل ترنسلیت :

همانطور که در نوامبر 2013 توافق، ما در اینجا گرد آمده برای پیدا کردن راه حل به سمت رسیدن به یک راه حل جامع که ماهیت منحصرا صلح آمیز برنامه هسته ای ایران و بلند کردن اجسام جامع از تمام تحریم را تضمین خواهد کرد.

متن ترجمه شده ی ما :

همچنان که در تاریخ آذرماه 1392 توافق کرده بودیم ، در اینجا گرد هم آمدیم تا راه حل هایی به منظور دستیابی به حل و فصل جامعی که ماهیت تماما صلح آمیز برنامه هسته ای ایران را تضمین نموده و کلیه تحریم ها را به صورت کامل لغو نماید، پیدا کنیم.

 

 

ادامه متن انگلیسی :

Today, we have taken a decisive step: we have reached solutions on key parameters of a Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). The political determination, the good will and the hard work of all parties made it possible. Let us thank all delegations for their tireless dedication.

متن بیان شده توسط دکتر ظریف :

امروز ما یک گام تعیین کننده برداشتیم: ما به راه حل هایی در مورد مولفه های مهم برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) دست یافتیم. این امر مدیون عزم سیاسی، حسن نیت و تلاش جدی همه طرف ها بوده است. اجازه فرمائید از همه هیات های نمایندگی به خاطر تلاش های خستگی ناپذیرشان تقدیر نماییم.

متن ترنسلیت شده در گوگل ترنسلیت :

امروز، ما به مرحله ای تعیین گرفته اند: ما راه حل در پارامترهای کلیدی طرح جامع مشترک اقدام (JCPOA) رسیده است. تعیین سیاسی، اراده خوب و کار سخت از تمام احزاب ممکن ساخته شده است. اجازه دهید ما از همه هیئت برای فداکاری خستگی ناپذیر خود.

متن ترجمه شده ی ما :

امروز ما یک گام تعیین کننده برداشتیم: ما به راه حل هایی در مورد مولفه های مهم برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) دست یافتیم. این امر مدیون عزم سیاسی، اراده خوب و تلاش جدی همه طرف ها بوده است. اجازه فرمائید از تمام هیات های نمایندگی به خاطر تلاش های خستگی ناپذیرشان تقدیر کنیم.

 

 

ادامه متن انگلیسی :

This is a crucial decision laying the agreed basis for the final text of the JCPOA. We can now restart drafting the text and annexes of the JCPOA, guided by the solutions developed in these days.

متن بیان شده توسط دکتر ظریف :

تصمیم امروز ما که مبانی مورد توافق برای متن نهایی برجام را پایه ریزی می کند بسیار مهم است. اکنون می توانیم مجددا نگارش متن توافق نهایی و ضمایم آن را با بهره گرفتن از راه حل هایی که در این چند روز به آنها دست یافته ایم، شروع کنیم.

متن ترنسلیت شده در گوگل ترنسلیت :

این یک تصمیم بسیار مهم تخمگذار اساس توافق برای متن نهایی از JCPOA است. ما هم اکنون می توانید راه اندازی مجدد تهیه پیش نویس متن و ضمایم از JCPOA، توسط راه حل های توسعه یافته در این روز هدایت

متن ترجمه شده ی ما :

تصمیم امروز ما که مبانی مورد توافق برای آخرین متن برجام را پایه ریزی می کند بسیار مهم می باشد. اکنون می توانیم مجددا نگارش متن توافق نهایی و ضمیمه های آن را با بهره گرفتن از راه حل هایی که در این چند روز به آنها دست یافته ایم، آغاز کنیم.

 

 

ادامه متن انگلیسی :


As Iran pursues a peaceful nuclear programme, Iran's enrichment capacity, enrichment level and stockpile will be limited for specified durations, and there will be no other enrichment facility than Natanz. Iran's research and development on centrifuges will be carried out on a scope and schedule that has been mutually agreed.

متن بیان شده توسط دکتر ظریف :

همچنان که ایران برنامه صلح آمیز هسته ای خود را دنبال می کند، سطح و ظرفیت غنی سازی و میزان ذخایر ایران برای دوره های زمانی مشخص، محدود خواهد شد و نطنز تنها مرکز غنی سازی ایران خواهد بود. تحقیق و توسعه غنی سازی در ایران بر روی ماشین های سانتریفیوژ بر اساس یک جدول زمانی و سطح توافق شده، انجام خواهد شد.

متن ترنسلیت شده در گوگل ترنسلیت :

به عنوان ایران یک برنامه هسته ای صلح آمیز دنبال کند و ظرفیت غنی سازی ایران، در سطح غنی سازی و ذخیره خواهد شد برای مدت زمان مشخص محدود، و وجود نخواهد داشت تأسیسات غنی سازی دیگر از نطنز. پژوهش ایران و توسعه در سانتریفیوژ خواهد شد در دامنه و برنامه است که دو طرف توافق کردند انجام

متن ترجمه شده ی ما :

درحالی که ایران برنامه صلح آمیز هسته ای خود را دنبال می کند، سطح غنی سازی و مقدار ظرفیت غنی سازی و میزان ذخایر ایران برای دوره های زمانی مشخص، محدود خواهد شد و نطنز تنها مرکز غنی سازی ایران خواهد بود. تحقیق و توسعه غنی سازی در ایران بر روی ماشین های سانتریفیوژ بر اساس یک جدول زمانی و سطح توافق شده، انجام می گیرد.

 

 

ادامه متن انگلیسی :

Fordow will be converted from an enrichment site into a nuclear, physics and technology centre. International collaboration will be encouraged in agreed areas of research. There will not be any fissile material at Fordow.

متن بیان شده توسط دکتر ظریف :

فوردو از یک سایت غنی سازی به یک مرکز هسته ای، فیزیک و فن آوری تبدیل خواهد گردید. در این مرکز همکاری بین المللی در حوزه های تحقیق و توسعه ی مورد توافق مورد تشویق قرار خواهد گرفت. مواد شکافت پذیر در فوردو نخواهد بود.

متن ترنسلیت شده در گوگل ترنسلیت :

فردو را از یک سایت غنی سازی را به هسته ای، فیزیک و فن آوری مرکز تبدیل شده است. همکاری بین المللی خواهد شد در مناطق موافقت پژوهش تشویق. وجود نخواهد داشت هر گونه مواد شکافت پذیر در فردو .

متن ترجمه شده ی ما :

فوردو از یک سایت غنی سازی به یک مرکز تحقیقاتی هسته ای ، فیزیک و فن آوری تبدیل می شود. در این مرکز همکاری بین المللی در حوزه های تحقیق و توسعه ی مورد توافق مورد تشویق قرار خواهد گرفت. مواد شکافت پذیر در فوردو نخواهد بود.

 

 

ادامه متن انگلیسی :

 

An international joint venture will assist Iran in redesigning and rebuilding a modernized Heavy Water Research Reactor in Arak that will not produce weapons grade plutonium. There will be no reprocessing and the spent fuel will be exported.

متن بیان شده توسط دکتر ظریف :

رآکتور تحقیقاتی پیشرفته آب سنگین در اراک با همکاری مشترک بین المللی بازطراحی و نوسازی خواهد شد به گونه ای که پلوتونیوم با قابلیت تسلیحاتی در آن تولید نگردد. بازفرآوری صورت نخواهد گرفت و سوخت مصرف شده صادر خواهد گردید

متن ترنسلیت شده در گوگل ترنسلیت :

سرمایه گذاری مشترک بین المللی در طراحی مجدد و بازسازی راکتور است که تولید نمی کند سلاح پلوتونیوم درجه در اراک آب سنگین مدرن ایران کمک خواهد کرد. خواهد شد وجود ندارد بازفرآوری و سوخت مصرف شود صادر خواهد شد.

متن ترجمه شده ی ما :

رآکتور تحقیقاتی پیشرفته ی آب سنگین اراک با همکاری بین المللی ، بازطراحی و نوسازی خواهد شد به گونه ای که پلوتونیوم با قابلیت تسلیحاتی در آن تولید نگردد. بازفرآوری صورت نخواهد گرفت و سوخت مصرف شده صادر خواهد گردید.

 

 

ادامه متن انگلیسی :A set of measures have been agreed to monitor the provisions of the JCPOA including implementation of the modified Code 3.1 and provisional application of the Additional Protocol. The International Atomic Energy Agency (IAEA) will be permitted the use of modern technologies and will have enhanced access through agreed procedures, including to clarify past and present issues.

متن بیان شده توسط دکتر ظریف :

مجموعه تدابیری برای نظارت بر اجرای مفاد برجام شامل کد اصلاحی 3.1 و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی مورد توافق واقع شده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی از فن آوری های مدرن نظارتی استفاده خواهد کرد و از دسترسی های توافق شده بیشتری از جمله به منظور روشن کردن موضوعات گذشته و حال برخوردار خواهد شد.

متن ترنسلیت شده در گوگل ترنسلیت :

مجموعه ای از اقدامات توافق شده است برای نظارت بر مفاد JCPOA از جمله اجرای کد اصلاح شده 3.1 و برنامه موقت پروتکل الحاقی. آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) اجازه داده خواهد شد استفاده از فن آوری های مدرن و باید دسترسی از طریق روش توافق بهبود یافته است، از جمله به روشن شدن مسائل گذشته و حال.

متن ترجمه شده ی ما :

مجموعه اقداماتی برای نظارت بر اجرای مفاد برجام شامل کد اصلاحی 3.1 و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی مورد توافق واقع شده . آژانس بین المللی انرژی اتمی از فن آوری های مدرن نظارتی استفاده خواهد کرد و از دسترسی های توافق شده بیشتری از جمله برای روشن کردن موضوعات گذشته و حال برخوردار می شود.

 

 

ادامه متن انگلیسی :Iran will take part in international cooperation in the field of civilian nuclear energy which can include supply of power and research reactors. Another important area of cooperation will be in the field of nuclear safety and security.

متن بیان شده توسط دکتر ظریف :

ایران در همکاری های بین المللی در حوزه انرژی هسته ای صلح آمیز مشارکت خواهد نمود که می تواند شامل ساخت نیروگاه های هسته ای و رآکتورهای تحقیقاتی شود. یک حوزه مهم دیگر، همکاری در زمینه ایمنی و امنیت هسته ای می باشد.

متن ترنسلیت شده در گوگل ترنسلیت :

ایران در همکاری های بین المللی در زمینه انرژی هسته ای غیرنظامی که می تواند شامل تامین راکتورهای قدرت و پژوهش را. منطقه مهم دیگر همکاری در زمینه ایمنی و امنیت هسته ای باشد.

متن ترجمه شده ی ما :

ایران در همکاری های بین المللی در حوزه انرژی هسته ای صلح آمیز ( غیر نظامی ) مشارکت خواهد نمود که می تواند شامل ساخت نیروگاه های هسته ای و رآکتورهای تحقیقاتی شود. یک حوزه مهم دیگر، همکاری در زمینه ایمنی و امنیت هسته ای می باشد.

 

 

ادامه متن انگلیسی :

The EU will terminate the implementation of all nuclear-related economic and financial sanctions and the US will cease the application of all nuclear-related secondary economic and financial sanctions, simultaneously with the IAEA-verified implementation by Iran of its key nuclear commitments.

متن بیان شده توسط دکتر ظریف :

اتحادیه اروپایی، اعمال تحریم های اقتصادی و مالی مرتبط با هسته ای خود را خاتمه خواهد داد و ایالات متحده نیز اجرای تحریم های مالی و اقتصادی ثانویه مرتبط با هسته ای را، همزمان با اجرای تعهدات عمده هسته ای ایران به نحوی که توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی راستی آزمایی شود، متوقف خواهد کرد.

متن ترنسلیت شده در گوگل ترنسلیت :

اتحادیه اروپا خواهد شد اجرای تمام تحریم های اقتصادی و مالی مربوط به هسته ای خاتمه و ایالات متحده استفاده از تمام تحریم های اقتصادی و مالی ثانویه مربوط به هسته ای را متوقف، همزمان با اجرای آژانس بینالمللی انرژی اتمی-تایید شده از سوی ایران از تعهدات هسته ای کلیدی آن است.

متن ترجمه شده ی ما :

اتحادیه اروپایی، اعمال تحریم های اقتصادی و مالی مرتبط با هسته ای خود را خاتمه خواهد داد و ایالات متحده نیز اجرای تحریم های ثانویه ی مربوط به هسته ای را، همزمان با اجرای تعهدات عمده هسته ای ایران به نحوی که توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی راستی آزمایی شود، متوقف خواهد کرد.

 

 

ادامه متن انگلیسی :

A new UN Security Council Resolution will endorse the JCPOA, terminate all previous nuclear-related resolutions and incorporate certain restrictive measures for a mutually agreed period of time.

متن بیان شده توسط دکتر ظریف :

یک قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر خواهد شد که در آن برجام تائید شده، کلیه قطعنامه های قبلی مرتبط با موضوع هسته ای لغو خواهد گردید و برخی تدابیر محدودیت ساز مشخص، را برای یک دوره زمانی مورد توافق، لحاظ خواهد کرد.

متن ترنسلیت شده در گوگل ترنسلیت :

قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل خواهد JCPOA حمایت، خاتمه همه قطعنامه های مربوط به هسته ای قبلی و ترکیب اقدامات محدود خاص برای یک دوره دو طرف توافق کردند از زمان.

متن ترجمه شده ی ما :

یک قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر خواهد شد که در آن برجام تائید شده، کلیه قطعنامه های مرتبط با موضوع هسته ای ایران لغو خواهد گردید و برخی تدابیر محدودیت ساز خاص، را برای یک دوره زمانی مورد توافق، لحاظ می کند.

 

 

 

ادامه متن انگلیسی :

We will now work to write the text of a Joint Comprehensive Plan of Action including its technical details in the coming weeks and months at the political and experts levels. We are committed to complete our efforts by June 30th. We would like to thank the Swiss government for its generous support in hosting these negotiations.

متن بیان شده توسط دکتر ظریف :

ما در هفته ها و ماه های آینده، برای نگارش متن برجام شامل جزئیات فنی آن، در سطوح سیاسی و کارشناسی کار خواهیم کرد. ما خود را متعهد به تکمیل تلاش ها تا تاریخ 11 تیرماه می دانیم. از دولت سوئیس به خاطر حمایت های سخاوتمندانه در میزبانی این مذاکرات تقدیر و تشکر می نمائیم. از خبرنگاران عزیز که در این مدت همراه ما بودند نیز سپاس گزاریم.

  متن ترنسلیت شده در گوگل ترنسلیت :

ما در حال حاضر کار خواهد کرد برای ارسال متن از یک طرح جامع مشترک اقدام از جمله جزئیات فنی آن در هفته های آینده و ماه در سطوح سیاسی و کارشناسان. ما متعهد به تکمیل تلاش های ما توسط ژوئن 30. ما می خواهیم برای تشکر از دولت سوئیس برای حمایت سخاوتمندانه خود را در میزبانی این مذاکرات.

متن ترجمه شده ی ما :

ما در هفته ها و ماه های آینده، برای نوشتن متن جامع مشترک ، شامل جزئیات فنی آن و در سطوح سیاسی و کارشناسی بر روی آن ، کار خواهیم کرد. ما خود را متعهد به تکمیل تلاش ها تا تاریخ 11 تیرماه می دانیم. از دولت سوئیس به خاطر حمایت سخاوتمندانه در میزبانی این مذاکرات تشکر می کنیم. 

 

انتهای پیام/

  • nazanin 0 0 پاسخ

    ali bod
    khastenabashin

ارسال نظرات

آخرین اخبار