شاخص های زن طراز انقلاب اسلامی؛

کدخبر: 3240

ارزش های انسانی بایدهای اصیل وجودی انسان است که در سرشت او نهاده شده و برای رسیدن علو ذات و کمال روحانی بکار گرفته می شود ارزنده ترین این ارزش ها(برای زن) که از دیگر ارزش های زن حراست می کند حیا و عفاف است.

ارزش ها مجموعه‌ای از بایدها و نبایدهای خودآگاه و ناخودآگاه ما در ارتباط با جهان پیرامون است؛ مجموعه ای از رفتارها، کنش ها،آرزوها،خواسته ها، نیازها،میل ها و گفتارهایی در قالب شیوه ی زندگیِ ابعادِ فردی و اجتماعی ملزم به رعایت آن هستیم.ارزش های انسانی بایدهای اصیل وجودی انسان است که در سرشت او نهاده شده و برای رسیدن علو ذات و کمال روحانی بکار گرفته می شود؛خطوطی ترسیم شده برای کمالِ همه‌ جانبۀ آدمی که از ذات و سرشت او سرچشمه می‌گیرد، فطرتِ الهی و صبغه خدایی، که بشر بر اساس آن آفریده شده، همچون بذر‌ها و استعدادهایی است که از ابتدای آفرینش در وجود او نهفته بوده است، لذا چنانچه فرد راه راست را طی کند، این استعداد‌ها به ارزش‌ها و مفاهیم واقعی تحول و تکامل می‌یابد(۱)

 در تفکر اسلامی ارزش انسان به خود انسانی اوست نه خود حیوانی.  انسان گرچه حیوان است و باید به لوازم زندگی حیوانی خویش عنایت داشته باشد لیکن در این جهان، نیامده تا حیوانی زندگی کند بلکه آمده تا از زندگی حیوانی خویش برای تکمیل زندگی انسانی بهره بگیرد و استفاده کند.(۲)

در واقع از منظر قرآن و آموزه های اسلامی زندگی حیوانی زن و مرد مقدمه ی رفتن به اهداف والاست است نه غایت، اگر هر یک از آنان اصالت را به زندگی حیوانی بدهد گمراه شده است خداوند متعال که آفریننده جهان و همه ی موجودات است با توجه به ویژگی های فطری ارزش های انسانی را ترسیم نموده تا انسان از مرتبه ی نازل حیوانیت حرکت کرده و به مقام قرب الهی نائل شوداین ارزش ها بین زن و مرد همسان است چرا که خاستگاه روح انسان به عنوان گوهری گرانبهاست نه جنسیت. نکته ی مهم دیگر این است که ماهیت ارزش ها(و ضد ارزش ها) انسانی فرهنگی است که در قالب اصول و موازین اخلاقی ارائه می شود. عمده ی این ارزش های اصیلِ گوهر وجودی برای زن عفت و حیا، ایثار و از خودگذشتگی، زهد و تقوا، دانش و معرفت،مایه آرامش بودن، مهربانی و ساده زیستی، و تربیت فرزندان صالح است ارزنده ترین این ارزش ها که از دیگر ارزش های زن حراست می کند حیا و عفاف(پوشش، دوری از بی بند و باری،و اختلاط) است  

 رهبر معظم انقلاب در این باره معتقدند ارزش زن اسلامی و مسلمان را بدانید .زنی را که در اختلاط و معاشرت با مرد قاطی نمی شود خود را وسیله ای برای جلب چشم مرد نمی داند و خود را بالاتر از این میداند… بانوان مسلمان ما به ضد ارزش های فرهنگ غربی مانند برهنگی و معاشرت بی بند و بار مردان که در کشورهای پیشرفته و غالب کشورهای عقب افتاده بر زندگی زنان حاکم است ،با چشم تحقیر و نفرت بنگرند و بدانند .

این نسخه ارزش زن مسلمان در حقیقت نقطه ی مقابل نسخه ای است که نظام لیبرالی، سرمایه داری برای زن غربی و جهان زیر سلطه پیچیده و در حال ترویج و اشاعه ی آن است.در دنیای غرب سرشار از جاهلیت مدرن خاستگاه کالا و انسان محوری(در کنار فردگرایی، اومانیسم،تساهل در ارتباط انسان با خدا) آسیب هایی را برای ابعاد فردی و اجتماعی زن به همراه داشته جایی که ارزش ها را به ضد ارزش تبدیل کرده است همان سبک رفتاری و زندگی کالاوارگی که همه چیز  را با هدف و در خدمت به خواسته ها، تمایلات حیوانی و کسب سود، نه فضایل و مکارم انسانی می خواهد؛ خوردن، نوشیدن(سکر) آرمیدن، پوشیدن، شهوترانی و ارضای غرائز حیوانی،بی بند و باری و خود آرایی برای جلب نظر مردان، همه به نوعی اسارت و سلطه ی نوین فاقد اخلاق است اساسا ارزش های اخلاقی در این نظام معنا ندارد همه ی ضد ارزش های زن پشت مفهوم آزادی (اعم از آزادی برهنگی، آزادی جنسی)، دموکراسی و هزار اسم قشنگ مآب دیگر تحمیل شده نتیجه اش اما هر چه که باشد به سود زنان نیست، انواع خشونت هایی که امروز در نظام سرمایه داری علیه زنان اعمال می شود بهره کشی و استثمار جنسی و فعالیت در عرصه ی تجاری و اقتصادی،رواج مصرف گرایی و تفاخر، ما حصل حذف ارزش پوشش و عفاف زن بوده است لذا برای زنان نتیجه ای جز پایین کشیدن ارزش شخصیت، جایگاه و منزلت آنها تا سر حد حیوانیت نداشته و نخواهد داشت.

 

منابع:

۱)http://www.imam-sadr.com

۲)http://www.ibrahimamini.com/fa/node/715

 

ارسال نظرات

آخرین اخبار